hanny van geleuken blekenbrink 2013

Blekenbrink advies

Een levend en leefbaar platteland. Het kan daarbij gaan om een multidisciplinaire aanpak van de transitie van het platteland naar een multifunctioneel buitengebied, maar er kan ook sprake zijn van individueel advies onder het motto “boer zoekt raad”.

Hanny van Geleuken

beleidsmaker buitengebied

Een levend en leefbaar platteland, daar ligt mijn passie en mijn ervaring. Net zoals het platteland meer functies kreeg dan alleen landbouw, zo heeft ook mijn werkwijze zich verbreed: Aanvankelijk begeleidde ik agrarische ontwikkelingen en nu gaat het om een multidisciplinaire aanpak van de transitie van het landelijk gebied naar een multifunctioneel buitengebied. Met veel plezier heb ik een aantal jaren bij uiteenlopende organisaties als “Vrienden van het Platteland”, Programmbureau Vallei en provincie Gelderland gewerkt. In 2008 ben ik de uitdaging aangegaan om als zelfstandig adviseur in en voor het buitengebied te gaan werken: processen begeleiden, projecten leiden of (mede) beleid ontwikkelen.

profiel

wie ben ik
Ik kan mezelf het best omschrijven als een open gedreven persoonlijkheid, met een passie voor een levend en leefbaar platteland! Mijn levenshouding kenmerkt zich door denken en doen. Ik breng dat ook letterlijk in de praktijk door intellectuele uitdagingen te combineren met werken op ons agrarisch bedrijf, een fokkerij van IJslandse paarden en huisverkoop van onze speciale aardappels.

wat kan ik u bieden

  • Creatief meedenken bij het ontwikkelen van nieuwe functies in het buitengebied
  • Beleid ontwikkelen en vertalen naar de praktijk
  • Multidisciplinaire projecten aanpakken in het buitengebied op het raakvlak van milieu en ruimtelijke ordening.

Zoeken naar draagvlak voor eventuele maatregelen en samenwerken met anderen is kenmerkend voor al mijn opdrachten. Opdrachtgevers vind ik vaak bij lokale en regionale overheden of particuliere organisaties.

mijn thema's

  • Paardenhouderij en landschap
  • Natuurontwikkeling
  • Van multifunctionele landbouw tot plattelandsonderneming
  • Kinderopvang op de boerderij
  • Recreatie en toerisme
  • Geurregelgeving
  • Functieverandering in het buitengebied

projecten

1 EVZ en nieuw landgoed

Onderzoek en advisering bij het ontwikkeling van een EVZ in combinatie met een nieuw landgoed

2 Knooperf als inspiratiebron

Creatief meedenken bij de ontwikkeling van een alternatieve functie in combinatie met natuurontwikkeling

3 Paard en landschap

Expertbijeenkomst in het kader van een nieuw bestemmingsplan

4 Opstellen belemmeringenkaart Grondexploitatiewet

Organisatie
Gemeente Apeldoorn, afdeling Grondzaken van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling ism de afdeling Milieu van de dienst Openbare Werken.

Opdracht
Inhoudelijke (milieu en ruimtelijke ordening) bijdrage leveren aan het opstellen van de belemmeringenkaart. Tegelijkertijd een stappenplan ontwikkelen om de milieugegevens vanuit de afdeling Milieu correct aan te leveren.

Mijn aanpak
Aangezien duidelijk was dat er tussen de afdeling Milieu en de afdeling Grondzaken enige wrijving was over taken, verantwoordelijkheden en aanpak ben ik begonnen met een pilot. Doel was de werkwijze duidelijk te krijgen en onvolkomenheden in het proces benoemen. Uit de pilot kwam een voorstel voor een geheel andere aanpak dan men gewend was binnen de afdeling Milieu, terwijl de afdeling Grondzaken zeer tevreden was over de opzet. Het was dus zaak voor het kleine team van externe adviseurs om tactisch te opereren. Aangezien ik bij het uitvoeren van de pilot veel samenwerkte met medewerkers van de afdeling Milieu heb ik in overleg met hen een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een Belemmeringenkaart voor met name inrichtingen.

Resultaat
Enerzijds is samenwerking tussen diverse afdelingen bevorderd aan de hand van een concreet veel voorkomend thema. Anderzijds zijn binnen de afdeling Milieu stappen gezet richting digitalisering van hun werkwijze, inclusief de interne communicatie hierover.

5 Workshop paardenhouderij, ruimtelijke ordening en landschap

Introductie van nieuwe thema voor een kring van wethouders milieu en ro

6 Kinderopvang op de boerderij

Deskundigheidsbevordering multifunctionele ondernemers

7 Geurregelgeving

Modelverordening kleinschalige nevenactiviteiten

Organisatie
Reconstructiecommissie Gelderse Vallei (ingesteld door PS Gelderland en PS Utrecht).

Opdracht
Het opstellen van een modelverordening kleinschalige nevenactiviteiten (op agrarische bedrijven) voor ca 15 gemeenten in de Gelderse Vallei.

Mijn aanpak
Een bureau had reeds de eerste stappen (startbijeeenkomst, stuurgroep, werkgroep) gezet, toen mij gevraagd werd de stap naar de modelverordening te zetten. Gezien het onontgonnen terrein van de materie betekende dat veel spitwerk, lastige telefoontjes met ambtenaren die erkenden dat er verschillende interpretaties van bepaalde teksten mogelijk waren. Manoeuvrerend  tussen het wenselijke en het mogelijke heb ik een verordening opgesteld, die uiteindelijk door alle partijen geaccepteerd werd. Hierbij heb ik de werkgroep van deskundige ambtenaren met veel praktijkervaring als klankbord gebruikt.

Resultaat
Een modelverordening die niet alleen door de gemeenten in de Gelderse Vallei geaccepteerd werd, maar ook overgenomen werd door veel gemeenten in het hele land.
      

Blekenbrink advies kan u helpen contacten te leggen met andere adviseurs.